ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۳

با سلام ...

وقتی نمای بيرونی فروريزد


به اين ميگويند عکس ضدسياسی

وقتی اين صحنه به چشمم خورد فوری بياد سيستمهای حکومتی قرن پيش و کنون، یا بهتر بگويم سيستم حکومتی قرن پيش زير پوشش عقايد مختلف و به اسامی گوناگون، افتادم.
سرآخر يک نکته: هرچه ديرتر نما و ظاهر فروريزد، آشغالهای اندرون بيشتر خواهند شد و اگر در انتظار فروريزی نما بمانيم ممکن هست دير شود. که آشغالها آنقدر خواهند شد و روی نمای بيرونی چنان فشار بياورند که آن نما روی سر مان بريزد و ما زير نما و آشغالها دفن شويم. ما نبايد بخواهيم که سرنوشتمان چنين باشد و هرگز نبايد به اين اميد بمانيم که نما در زمان مان فرونريزد و آشغال روی فرزندانمان را بپوشاند که اين ناحقی در مورد آنانی هست که کوچکند و يا هنوز نيامده‌اند. يا خيال کنيم که نماها آنقدر قوی هستند که فرو نخواهند ريخت که اين خودفريبی هست.

و اينهم دليلی ديگر برای تشکيل يک اتحاديه مابين وبلاگنويسان:
هشدار به فعالان اينترنتی: خطر در کمين است از سينا مطلبی

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر