ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۴

با سلام ...

در مترو

پلیس مجهز و گروهی در هرگوشه ای دیده میشود. گروهانی ایستاده و گروهانی در حرکت آرام و بعضی بدوبدو. گفتم چه خبره که کسی منو خبر نکرد!!! دادوبیداد نامعلوم ازیک طرف و شعارهای بیمعنی در عرق از طرف دیگر. تا چشمم افتاد به البسه. آهان، حتما خانم پیر باخت .. شاید هم برده و از جشن و شادی زیاده روی کردن . معلوم نیست که، به هر بهانه ای زیاده مستی میکنند ... ای داد بیداد، بازی تازه شروع شده و اینهمه مست و بیرون استادیون!!؟؟

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر