ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۸

با سلام ...

برای ایران، شنبه و یکشنبه در برلین

کشیک تذکر ایران
تاریخ: ۲۲ و ۲۳ اوت ۲۰۰۹
ساعت: ۱۲ تا ۱۸
محل تحصن ۱ :
Washingtonplatz / Rahel-Hirsch-Straße Übergang Brücke - Richtung Kanzleramt.

محل تحصن ۲ :
Werderscher Markt (Platz vor der Friedrichwerderschen Kirche) gegenüber dem Auswärtigen Amt

برنامه گذاران:
لوتس بوکلیتچ، آنته آهمه، فرین فخری، انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک (کد)
گرد هم آئی اعتراضی ( درجشن پایانی مسابقات جهانی دو میدانی ) در برلین
علیه ادامه سرکوب و شکنجه در ایران
زمان : یکشنبه ۲۳ اگوست ۲۰۰۹ ساعت ۱۵
مکان : خیابان ۱۷ یونی نبش خیابان اسحق رابین ـــ محل برگزاری جشن پایان مسابقات
امکانات ارتباطی
U55 und S: S1-S25 und Bus 100
جمعیت پشتیبانی از خواست ها و مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانه و دمکراتیک مردم ایران ــ برلین

۱ نظر: