ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۸

با سلام ...

برلین چهارشنبه

گردهمایی
برلین چهارشنبه، ٢٠٠٩،٠٩،٢٣ از ساعت ١٨ در
Breitscheidplatz
برنامه گذاران: انجمن کد ـ رنگ انتخاب دموکراتیک و اتحاد برای ایران

تظاهرات
برلین روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ در ساعت ۱۹:۳۰ شرکت کنید.
Gedächtnis-Kirche / Breitschneidplatz
برگزارکنندگان:
انجمن کد ـ رنگ انتخاب دموکراتیک
شبکه جوانان ایرانی
جمعیت پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران ــ برلین
حمایتگران جنبش همگانی مردم ایران

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر