ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۱

با سلام ...

خطري بزرگ در راه است

ارتش سرمايه جهاني بزودي به عراق حمله ميکند و ايران را کاملاْ محاصره خواهد کرد تا به نقشه بزرگترين نوکر سرمايه و سرمايه داران و يکي از بزرگ جنايتکاران هزاره پيش : چرچيل ٫ که گفته بود اگر انگل ساکسها به زندگي سطح بالايشان ادامه دهند و قدرت جهانيشان را از دست ندهند بايد چاهاي نفتشان را در آبادان با ارتش اشغال کرده و چاره اي جز اين نيست که در اين سرزمين به يک دولت دستنشانده هم اعتماد نميشه کرد٫ عمل کنند.

ارتش سرمايه جهاني به کمک دولتهاي دست نشانده اعراب و آدمکشي پستفترت بنام صدام حسين و آخوندهايي که جد اندر جد توسط سرمايه و سرمايه داران انگليس تعليم و پرورش شده اند٫ ابتدا اکثر انقلابيون و روشنفکران را توسط روحانيوني پست و فرومايه بنام دين و خدا قتلعام ٫ سرکوب و خفه کردند (بهمون بهانه ها که در مملکت خودشون آزادانديشان را خفه کردند) بعد ارتش ايران را تضعيف و شبه جزيره عرب را با ارتش سرمايه جهاني پر کرده براي دفاع از سرمايه جهاني نه براي دفاع از آزادي و دموکراسي که اينها نه آزاده و نه دموکرات هستند. که اينها دندانهاي خونخوراني هستدند که هردفه به يک اسم و رسم خون مردم را ميخورند: خدايان ٫ خدا ٫ ملت ٫ ميهن ٫ نژاد ٫ دموکراسي٫ کارگر ..... .

سپس به کمک تعليم ديده مدارس آدمکشيشان (طالبان) قفقاز و افغانستان را اشغال کرده و مردم اين کشورها نه که جلو شان را نگرفته بلکه از ترس طالبان دوسدار آمدشان بودند.

الآن سرمايه جهاني بکمک فاشيست پرورده اي بنام جرج بوش که مثل پدر و پدربزرگ عضو کلوپ فاشيستي جمجمه و استخوان هست (پدر بزرگش بانکدار نازيها و ديکتاتران آنزمان بود و با دادن وام و فروش اسلحه به آلمان نازي و شوروي ثروتش را زياد کرد و باباش هم که فروش اسلحه درآمدش است يعني جنگ = پول) ارتش سرمايه جهاني در خاورميانه استوار کرده که نه فقط عراق بلکه ايران را اشغال کرده ... .

درود به همه آزادمردمان و آزادانديشان
به اميد نابودي سرمايه جهاني و نوکرانشان
به اميد آگاهي مردمان اين جهان
که اول آگاهي دوم انقلاب و بعد آزادي و برابري

تا بعد
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر