ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۱

با سلام ...

جاه طلب

ديروز يک عکس گداشتم که امروز گمشد. شما نميدونيد چه زحمتي کشيدم تا اين عکسارو آپلاد کنم و اين وبهاست تريپود چه ناري ميکرد تا يک عکس بالا بکشه .... اما براحتي همه را گم کرد .... ببينم چي ميشه ...

بگزريم . چونکه خسته و گشنه و نخابيدم حوصله تايپ با چشم خون آلود و کيبورد لاتين و فارسي نوشتن را زياد ندارم يک گفتگو مرا در تايپيک ايرانکليک را اينجا کپي ميکنم. و يکروز وقت شد جريان جمله ولتر را هم براتون تعريف ميکنم.

------------------------------------------------------------------
برده کامل هنوز نشده ايم !!!!

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
اين گفتگو توسط susk شروع شد.
اولن همين الانش برده كامل هستيم...

ثانين جهان زير نظر بوش بره بوش هيچ وقت نمياد حق منو بخوره. چون بوش با اون قدرتش به من اصلن كاري نداره.

همونجور كه در آمريكا هم وضعيت مردم را ميبينيد.


كساني با بوش مخالفند كه در آنها حس قدرت طلبي بيش از حد معمول وجود دارد.


منطقي فكر كنيد. يك ايده آل خيالي را نميتوان حتمن در جهان حقيقي هم ديد...!!!

--------------------------------------------------------------------------------سلام

«اولين انسان جاه طلب تمام دنيا را مسموم کرد» ولتر

اگر منو ميشناختي ميدونستي که من هرگز طرف قدرت نرفته ونخواهم رفت.

اونها که طرفدار بوش هستند اميد دارند که وقتي قدرتمندان ايران تغير يافتند عضو گروه قدرت بعدي شوند يا گول مزخرفات و دروغهاي رسانه و دولت هاي غربي را خورده اند.
در آمريکا اکثريت بزودي با مزدي کم کار خواهند کرد که فقط بخور و نميري و سقفي بالاي سرشان داشته باشند ( با اينکه حقوق بگيرند فرقي با برده نخواهند داشت که بخاطر بخور و نميري و سقفي بالاي سرشان بيگاري ميکردند).
از منطق حرف ميزني . دولت و سرمايه داران انگليس هم از منطق ميگفتند وقتي چندين دهه پيش کارگران انگليسي بجاي 14 ساعت 12 ساعت کار در روز تقاضي کردند بکمک دانشمندان ثابت کردند که اگر 12 ساعت کار بشه دنيا بهم ميريزه و همه از گشنگي ميميرند و «يك ايده آل خيالي را نميتوان حتمن در جهان حقيقي هم ديد...!!! »
از منطق حرف ميزني . پس بمن بگو چه منطقي ميبيني که همه اونهايي که بکمک بابا بوش و ريگان دست آخوندهاي خونخوار و صدام آدمکش اسلحه دادند و در آدمکشي و جنايت تعليم، امروزه دوباره در دولت آمريکا دوروبر بچه بوش بکار مشغولند و ميخواهند ارتش خطرناک عراق را که هيچ پخي ديگه نيست نابود کنند در هالي که کره شمالي ميگه ما بمب اتم داريم مسئله اي نيست.

بزودي متوجه ميشي من چي ميگم و شما گول خورده ايد اما اونوقت دير شده و چونکه قيمت آزادي گرانتر ميشه اکثريت تن به بردگي خواهند داد: بخور و نمير ....

ياد اوايل انقلاب ميافتم که هرچي گفته ميشد که گول خميني و دار و دسته اش را نخوريد اما کجا بود گوش شنوا همونهايي که بعد توسط دادگاه انقلاب دنبال و دستگير و محاکمه شدند ميگفتند اسم امام را با دهن کثيفت نبر، دهنت را بشور او امام است آقاست کوفت است درد است مرض .... چه کتک ها زده نشد و دماغ و دهنها حونين، توسط همونهايي که دادگاه انقلاب دنبال و دستگير و محاکمه شان کرد، نشد.
تا کي ميخواهيد گول اونايي که هميشه دروغ گفته اند و ثابت شده که دروغ گو اند بخوريد تا کي ...
اشخاصي که با جنگ و فروش اسلحه (بابا بوش) ا|ين دروغ را پخش کرده و شما باور «يك ايده آل خيالي را نميتوان حتمن در جهان حقيقي هم ديد...!!! »
حقيقت اونه که من و تو و ما بخواهيم و اگر جنگ ، دروغ، گرسنگي و قتل عام و برده بودن و برده داشتن بخواهيم چيزه ديگري هم نثيب ما نميشه و اينکه اين اتفاقات براي ديگران مي افته خيالي بيش نيست «هيچ وقت نمياد حق منو بخوره» سراغ تو هم يکروز مي آيند و اونوقت يکي ديگه ميگه هيچ وقت نمياد حق منو بخوره بزار مال اونو بخوره....

ياد تاريخ آلمان نازي مي افتم : نازيها با ما کاري ندارند.....

يکنفر گفته بود « آنها که تاريخ را نميشناسند نادان و قابل تأسفند و آنان که تاريخ را ميدانند و از آن چيزي ياد نميگيرند فقط قابل تأسفند »

ببخشيد اگر بي احترامي کردم اما وقتي ازين حرفها ميشنوم «يك ايده آل خيالي را نميتوان حتمن در جهان حقيقي هم ديد(آره زمين صاف است و خدا بزرگ) » خيلي ناراحت ميشم و کمي نا اميد. آره زمين ساف است و خدا
اما ميدونم که همه اينجوري فکر نميکنند و شما هم يکروزی متوجه ميشيد که حقيقت آن است که ما بخواهيم نه آن که يک مشت جاه طلب و فرستطلب و آدمکش و جاني دروغگو به خورد ما ميدهند.

به اميد جهاني آزاد و بشري آگاه

------------------------------------------------------------------


تا دفعه ديگر
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر