ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۲

با سلام ...

بهمين سادگی نيست

در پاسخ اومده که (البته اين جواب را از خيلی شنيده ام) که بهمين سادگی (صفر و يک) نيست. در حالی که فراموش ميشه که قدرت دست گروهی است که مردم را مثل بچه کوچک با آب نبات گول ميزنند. بهترين مثالها را ميشود در کتبی که نوکران سرمايه (مراجعه شود به خاطرات وينستون چرچيل و آنتونی ايدن)نوشته اند ديد. که با چه سادگی چند نفر دور هم ميشينند و برای مردم سرنوشت ميسارند.

آيا اين صفر و يک نيست که قرار ميشود در افغانستان لوله کشی شود و بخاطر هرج و مرج در کشور و سخت بودن لوله کشی يک گروه فالانژ، مسلح و به جان مردم انداخته ميشود ( و اين نه برای اولين بار. برای مثال مراجعه شود به تاريخ آمريکای مرکزي که برای حفاظت منافع United fruit دولتهای فاشيستی و ارتشی به کمک آمريکا به قدرت رسيده و همه را آزاد کردند که برای اين شرکت کار کنند. کاری که برای غرب موز ارزان و برای خود حقوقی، برای زندگی کم و برای مردن زياد، آورد. و اگر ميگوييد که اينها گذشت، دقت کنيد که رئيس جمهور توله رئيس قديمی و رئيس سازمان سيا که اين دولتها را سر کار آورد و بقيه اشخاص دولت هم از همون زمان می آيند که در همه دنيا غير از جنايت و حفاظت منافع شرکتهای سرمايه جهانی و دادن آبنبات کار ديگری نکردند.). وقتی که ميبينند که با اين گروه (طالبان)کنار آمدن سخت است آنها را بدون خجالت آشکار تهديد ميکنند و ميگويند که اگر قرارداد را امضاء نکنيد شما را به بمب به قرون وسطي ميفرستيم. و معجزه با دوز و کلک (رائ اقليت) يک توله نوکر قديمی سرمايه جهانی رئيس ارتشی قوی و مجهز ميشود و رئيس شرکت هاليبورتون که برای ساختن اين لوله نفت در افغانستان مأموريت داشت، معاون رئيس جمهور ميشود. و آيا اين صفر و يک نيست که شاه اسبق افغان يکنفر را برای رياست افغانستان پيشنهاد ميکند که از طرف شرکت Halliburton با طالبان مذاکره درباره ساخت لوله نفت ميکرد. و آيا بهمين سادگی يک نماينده ديگر لوله کشی سفير آمريکا در افغانستان ميشود. و ساده تر از همه هنوز در افغانستان جنگ است و هيچ رسانه غربی هم خبری از اين جنگ ندارد.

و آيا 11 سپتامبر 1973 به فراموشی سپرده شده؟ که پدر بوش و کيسينجر حرامزاده (که قرار بود او هم يک سمت در اين جريان بگيرد و نشد)و بقيه دزدان و جانيان اصلی، که صدام حسينها را بزرگ و قوی و به جان مردم می اندازند،چه جوری شيلی را با کمک بمب و تفنگ و فشنگ به دست فاشيستی بيرحم انداختند.

اگر نميدانيد چه کنيد و چاره چيست ، حداقل دست از پشتيبانی اين جانيان برداريد. اگر نميدانيد راه حل چيه، حداقل قدم به راه مزدوران و پول و دگر بت پرستان نذاريد. اگر نميدانيد که چکار بايد بکنيد، حداقل انتظار اين اشخاص (بوشها، صدامها، رفسنجانيها و دگر دموکراتنماها و روحانينماها) را برآورده نکنيد و اگر از يکيشان پشتيبانی کنيد از همه شان پشتيبانی کرده ايد.

آيا يادتان رفته که پچه بوديد پدر و مادرتان به شما ميگفتند که اگر غريبه به شما آبنبات ميده نگيريد و باهاش نرويد؟ آخه ای بابا حالا که بزرگ شديد بخاطر آبنبات دنبال اشخاصی که ميدونيد چرا بهتون شيرينی ميده و ميشناسيد چه جناياتی کرده اند و چه چپاولی در خيال دارند می افتيد؟

و اگر بيشتر ميخواهيد درباره سياست آمريکا بدانيد به Field-Manual 30-31 Annex B from 18. Mars 1970 مراجعه کنيد. البته من اين دستور عمل را به فارسی پيدا نکردم، البته با گوگل ميتونيد به زبانهایه ديگر پيدا کنيد. شايد خودم ترجمه کردم البته کار مشکلی چونکه مترجم نيستم و واژه های ارتشی در آن هست که فکر نکنم در لغتنامه ای باشه. اگر يکی از دوستان اين دستور عمل را، که توسط General W.C. Westmoreland رئيس قوا نوشته و در کشورهای دوست آمريکا (ايران زمان شاه) پخش شده بود و گندش در ايتاليا (چونکه خطر کمونيست در اينجا زياد بود و بيشترين ترورها، عمل به دستور، شده بود) در آمد و بخاطر جانباختگانی ديگر کاملاً محرمانه نبود، به فارسی پيدا کرد و يا ترجمه خبری به من بده:Top Secret

FM 30-31

Annex B

To FM 30-31Headquarters Department of the
Army

Washington, D.C.


18. Mars 1970
Stabilizationoperations
Intelligence Agancy – Special Services

و اين دو مقاله هم وقت کرديد بخونيد:

رهبر جهان آزاد ميگويد

صدام، ماري که آمريکا در آستين خود پرورانده است


"در مسائل مهم سياسي بهانه ها به نما گذاشته و دلايل اصلي پنهان نگه داشته ميشوند." ولتر

اول آگاهي بعد اقدام
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر