ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، فروردین ۰۸، ۱۳۸۲

با سلام ...

چه جوری از یک کشور عقب افتاده يک کشور متمدن، آزاد و دموکرات ساخته ميشه (روش جديد غربی معروف به مدل آمريکايي):

بعد از اينکه با رشوه دادن به سران کشورها و انتخاب مستقيم سران جديد و لشکرکشي و آدم و فرهنگ کشي و مستعمره کردن ملل (روش قدیم غربی معروف به مدل انگليسي) به ثمر نرسيد ، نوبت به سيستم جديدي براي آزادي ما شده:

اول يک شخص حرامزاده و آدمکش يا گروهي از جانيان خودفروخته و بي اخلاق را با کمک سازمانهای مخفي به قدرت رسانده. سپس اين اشخاص خود عده جاني و بي ناموس را زير سلطه خود قرار میدهند و بعد توسط سازمانهاي فاشیستي در سرکوب و شکنجه و قتل عام آموزش و تربيت شده و به جان مردم انداخته میشوند.

دوم اين افراد بدون ترحم مردم را سرکوب و آزاديخواهان ، دموکراتها و عناصر چپ را قتل عام ، زنداني ، شکنجه و مجبور به کناره گيري از صحنه ميکنند. چنانکه مردم به قدرت خود ديگر به يک کشور آزاد و دموکرات دسترسي پیدا نخواهند کرد.

بعد اين مزدوران دستور يک جنایت دیگر ميگيرند و ايندفعه اين جنايات را در رسانه هاي غربي به مردم خود و جهان ميگويند.

سپس با کمک بمب و تفنگ و ملياردها پولي که براي آبادي و کارسازي نداشته اند اين کشور را با خاک يکسان ميکنند. البته وقتي ميبينند که ارتش مقابل خيلي ضعيف است و کشور بدون خرابي زياد اشغال خواهد شد خود را عقب کشيده و 10 تا 12 سالی فرست ميدهند تا طرف مقابل به حدي قدرت گرفته تا دفعه بعد چندی استقامت کند تا بتوانند برای آزاد کردن مردم شهرها را با خاک یکسان و آرزنال ارتشي خود را خالي کنند تا يک کمکي هم به اقتصاد کشورهاي متمدن شود وقتي که دوباره انبارهاي جنگي را به بهانه خطرناک و بيرحم بودن اين دنيا پر ميکنند.

بعد از اشغال اين خرابه بخاطر نبودن آلترناتيو (چونکه همه دموکراتها و مليون و ... مرده اند یا کنار گيري کردند) جانيان دموکرات ميشوند و يا مديران شرکتها (که همه ما ميدونيم شرکتها به مدل دموکراسي اداره ميشوند و همه حق و حقوق يکسان دارند)
در راس کشور آزاد قرار گرفته ميشوند (اوايل آزادي امکان داره که يک ژنرال آمريکايي مديريت قبول کنه تا یکي پيدا بشه). بعد منابع مواد اوليه زير کنترل گرفته و درآمد آن را براي بازسازي مساکن و خيابانها و ادارات و کارخانه جات که بخاطر آزاد شدن و فقط به خاطر آزادی مردم توسط بمبهاي گرانقيمت خراب شده اند خرج ميشود. و چونکه زحمت کشيدند و بمباران کردند اين بازسازی را شرکتهاي کشوران آزاد خواه به عهده ميگيرند.

سرانجام به کمک يکهو دموکرات شده به متمدن کردن مردم ميپردازند. يعني شروع به چپاول و استعمار نيروهاي بدني و فکري مردم و منابع سرزمين جوری کرده که صداي مردم درنیایید و با رضايت به تجاوزي دستجمعي نگاه کنند .

"در مسائل مهم سياسي بهانه ها به نما گذاشته و دلايل اصلي پنهان نگه داشته ميشوند." ولتر

تا آزاد کردن بعدي

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر