ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۸۲

با سلام ...

تقديم

تقديم به مردم عراق و سربازان آمريکايي که فريبخورده سيستم هستند و نميدانند که با استفاده و کمک ازشون دنيا در پرتگاه اي قرار گرفته که همه ما را بسوي يک حکومت فاشيستي سرمايه جهاني ميبره.
تقديم به ايرانياني که گول خورده و مثل حشره اي ميماند که بطرف نور کشيده ميشود و نميداند که وقتي به نور ميرسد ميسوزد و ميميرد.

آخرين غروب

"من حکمهااي را که به صدها هزار نفر دستور ميدهند که صدها هزار ديگر را بکشند درک نميکنم."
ولتر

به اميد سرنگوني صدام و بدشانسي براي بوش و چني و بقيه اسلحه فروشان و مديران شرکتهاي نفتي در دولت آمريکا (يعني ۹۹٪) که با شرکتهاي ديگه قراردادها بسته (حالا که ديگه بسته ميشه) تا اونا ثروت حود را از دست داده و از غصه دق کنند و به درک واسل شوند و کسي پيدا نشه که جاشونو پر کنه تا در آينده آدم کمتر کشته بشه ( عجب خوابهايي که من نميبينم:-).
که مطمعن باشيد بعد از جنگ جهاني ۲ چنان اقتصاد آمريکا به جنگ و اسلحه فروشي بسته شده که بعد از عراق نوبت يکي ديگه است و ايران محاصر ....

تا غروب بعدي
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر