ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۲

با سلام ...

يک فروردين ۱۳۸۲ در برلين

- کروئتسبرگ ( کوه صليب) . هنگام بمباران بغداد !!!!
»جنگ يک اذيتي است، که محتوي همه جنايات مي باشد.«
»دليل همه دعواها حماقت هر دو طرف است.«

ولتر

اميد طلوعي درخشان براي بشر
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر