ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۲

با سلام ...

در ...

... مورد تحريم انتخابات ناشرافتمندانه در ايران:
» آن‌چه باعث حفظ نظام مي‌شود راي مردم است.« امام خمينی


... مورد وضيت دانشجويان در اروپا:
مجلس انگليس با 316 رای موافق و 311 رای مخالف به تصميم دولت بلاير رای مثبت داد. شهريه دانشگاه در انگليس سه برابر (3000 پوند) ميشود.


... جواب به سلام... »فکر کنم مي شناسمت. هر کاري فکر مي کني درسته بکن. فقط مواظب خودت باش. کساني مثل تو کم پيدا مي شند. من که اصلا نمي تونم مثل تو باشم. خودخواه تر و بدبين تر و ترسو تر از اوني هستم که بتونم اين کارها رو بکنم.
بهت خوش بگذره«
فکر نکنم. هتو پخ بوکونی، زهره ترک کونم. من هم خود خواه هستم، فقط خواست خودم با خيليها فرق دارد. آشنايان به من تهمت بدبينی ميزنند، چونکه اين راه که انسان به پيش گرفته (ظاهرسازی، دروغ باوری، دورويي و خود فريبی) مثل رفتن حشرات بسوی نور ميدانم. اما بر اين باورم که انسان اگر بخواهد ميتواند جور ديگر رفتار کند، ميتواند بدون جنگ زندگی کند. مِتواند بدون حرص و طمع زندگی کند. متاسفانه باور و امید خودشان را به اين سيستم حريص سرمايه سالاری را خوشبينی ميپندارند و ايمان من به انسان را غير واقعيت ميخوانند.

سر آخر يک سوال: آيا کودکی، نوزادی در بقل گرفته ايد که ازش شرارت، حرص و طمع، حسادت و نفرت ببارد؟؟؟؟؟ پس اين ماييم که بزرگشان ميکنيم که مسئوليم. بياييد اين مسئوليت را قبول کنيم و دنيايي بهتر بسازيم.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر