ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۳

با سلام ...

کل و گپی در مورد سخنرانی پرزیدنت بوش:

بوش: ايران بزرگترين حامی تروريسم دولتی است
به این میگویند نمایش سیاسی و عضمت سیاست. تمامی سخنرانی نویسان حزب و جرج بوش کلی زحمت کشیدند و 17 بار نمونه را دوباره نویسی کردند و عوض کردند. میگویند هفدهمین نمونه را چهل بار خواند تا از بر حفظ کند. حرفها قشنگ بودند و اهداف آلی. البته حرفهای قشنگ زیاد شنیدیم.
نکته مهم همبستگی ای بود که به نمایش گذاشتند. هنگام سخنرانی هی اکثریت بلند میشد و کف میزدند. گهی فقط جمهوری خواهان بلند میشدند و اکثر از هردو جبهه. هنگام حمله بیانی به ایران تنها موردی بود که واقعا همه بغیر از قاضی اعظم و یک خانم بلند شدند و کف زدند، مخصوصا ژنرالها و ارتشیها که در بقیه موارد نه بلند میشدند و نه کف میزدند و این هم یک پیامی خطاب به دولتهای مستبد حرفگوش نکن بود. چونکه حرف از بین بردن استبداد و برقراری دمکراسی از دمشق تا تهران بود اما به دوستان مستبد در منطقه مانند عربستان سعودی و شیخنشینان خلیچ فارس نکرد.

نکته جالب دیگر (البته برای من) این بود که در مقابل سنات عده زیادی از والدین سربازان مقتول آمریکایی بودند که با یک دوربین و کلی نامه اعتراض امیز والدین سربازان مقتول آمده بودند و میخواستند اعتراض خود را نشان دهند که مامورین امنیت جلوی فیلمبرداریشان را گرفتند. اما در داخل مجلس بعنوان نماینده والدین سربازان مقتول ، پدر و مادر یک گروهبان بقتل رسیده بودند که نامه خوش ایند و حمایتی برای بوش نوشته بودند که بعد از معرفیشان بعنوان نماینده همه والدین سربازان مقتول، مادر با یک خانم عراقی که او هم نامه فدایت شوم برای بوش نوشته بود، مدتی در آغوش هم قرار گرفتند و گریستند

نکته دیگر درباره مقاله بی بی سی که در بالا لینک شده هست:
در مقاله اینگونه ترجمه شد:
رييس جمهوری آمريکا خطاب به مردم ايران گفت "من امشب به مردم ايران می گويم: همانگونه که شما برای کسب آزادی خود ايستادگی می کنيد، آمريکا نيز در کنار شما ايستاده است."
البته من سخنچرانی اش را زنده نگاه کردم و اینگونه فهمیدم:
"من به مردم ایران قول میدهم اگر شما برای کسب آزادی خود کوشش کنید، آمریکا در کنار شما خواهد بود."
خب معنی این دو ترجمه از زمین تا آسمان با هم فرق دارد، اگر کسی از دوستان این سخنرانی را دید لطف کند و بگوید من بد متوجه شدم یا بی بی سی سیاست سازی میکند!!!

سرآخر کل و گپ بیتربیتی هست و پوزش میخواهم اما جور دیگر نمیتوانم این سخنپرانی را خلاصه کنم:
تابحال ندیده بودم و خیال هم نمیکردم بشود در مدت کمتر از یک ساعت عده ای بتوانند اینهمه خایه مالی کنند. حال چه بوش خایه مردم و سناتوران و نمایندگان و قضات و سران ارتش را مالید و چه خایه مالی حضار در جمع، که ابدا خیالش هم نمیکردم که بشود چنان خایه مالی که فقط با مالیدن خایه یک شخص، بدون دست و زبان بردن به آلت تناسلی، چندین بار آبش بیاید.
دوباره پوزش میخواهم که بی ادبی شد اما این سیرک و نمایش سیاسی را جور دیگر نمیشد تعریف کرد.

نتیجه:
تنها را جلوگیری از جنگ خانمان سوز و بقتل رسیدن هزاران هزار، سرنگونی رژیم قمحوری یا اصلاحات واقعی و اساسی که نتیجه شان اینچنین باشد: از بین بردن قدرت مطلق اقلیت متعصب و نمایندگانشان در مجلس و دگر شوراهای ظاهری قمحوری و بکنار گذاشتن قدرت سیاسی و حکومت سلطنتی ولایت فقیه و بپا کردن مجلسی که نمایندگی تمامی قشرهای مردم ایران را بعهده بگیرد، هست.

ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد

حال دمکراسیهای غربی هر بدی را داشته باشند، فعلا که این دو را رعایت میکنند و همین باعث میشود که مکانی خیلی بهتر از ایران زیر دست قمحوری شوند.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر