ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۴

با سلام ...

وبلاگ فارسی، تولدت مبارک

شانزده شهریور ۱۳۸۰ متابق با هفتم سپتامبر ۲۰۰۱ اولین وبلاگ فارسی روی خط رفت!


در طول تاریخ بشر فزون پیشرفت، اسقلال و آزادی جوامع و پایداری اش همیشه متوصل به نشر و پخش اخبار و معلومات و عقاید بود و دسترسی همگان به آن. سانسور و سرکوب عقاید و ایده ها ترمز پیشرفت و سنگری در مقابل بهبودی وضع همگانی که سرچشمه اش استقلال و آزادی میباشد، بوده و هست.
بهترین مثال جوامع غرب هستند که با اختراع چاپ کتاب و توان نشر و پخش بیشتر معلومات پیشرفت و سبقتشان از جوامع شرقی شروع شد. در حالیکه اشراف و کاهنان با سانسور و سرکوب سعی به جلوگیری کردند ، معلومات و آگاهی بیش از پیش پخش و تعداد آگاهان درین جوامع بیشتر و چنین با درهم شکستن قدرت سانسور، پیشرفت اوج گرفت و رفاه نسبی از اصول این جوامع شد. هرچند کنون با جلوگیری از رسیدن کل معلومات به همه و با در هم کوفتن عقاید جدید چندمینباره سدی در مقابل پیشرفت عمومی گزاشتند و حتی همین رفاه نسبی غربی در خطر افتاده است، وابستگی روزبروز بیشتر و آزادی هم یک خیال میشود، این نشان اهمیت نشر و پخش اخبار، معلومات و عقاید هست! و اهمیتش را کاملا مشخص میکند.
اینترنت و فنون جدید فرصت بزرگی برای یک جهش بزرگ بسوی هدف عالی عدالت اجتمای و رفاه مطلق عموم میباشد، بشرطی که سانسور و سرکوب اخبار، معلومات و عقاید از بین برود و همگان به آن دسترسی داشته باشند.
هرکی خدمت به مردم را پیکار خود مینامد و هدفش را رفاه عمومی میشمارد، که نه فقط استقلال و آزادی جوامع ملزم هست بلکه استقلال و آزادی شخصی اهمیت والایی برای رسیدن به این آینده دارد، باید درین جهت قدم بردارد.
هرکه سرکوب و سانسور اخبار، معلومات و عقاید را خدمت به مردم معرفی میکند، دروغ میگوید که هدفش همان هدف اشراف و کاهنان قرون وسطی میباشد: پایین نگه داشتن سواد و معلومات و توان فکر کردن مردم تا روی دوششان زندگی مرفه و پوچی برای خودش و نزدیکانش و خایه مالانش ارایه کند!!!
برای خودمان، برای همگان، برای آینده و آیندگان:
آزادی همه روزنامه و وب نگاران را میطلبم.
منع کردن همه قوانین و حذف مقامات، دستگاهان، ادارات که مسئول و منجر به سانسور و سرکوب اخبار، عقاید و معلومات میشد، میطلبم.
آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی میطلبم.
دسترسی رایگان همگان به کل معلومات میطلبم.
خواست خود بگوییم تا راه را برای شکستن سدها باز کنیم!!!
آگاهی تنها راه بسوی آزادی و استقلال هست!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر