ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۱

با سلام ...

ضربه سخت آمريکابه فرانسه


امروز مجلس آمريکا ضربه سختي به دولت فرانسه زد. اسم سيب زميني سرخ کرده را از french fries به .freedom fries. تبديل کرد. وزارت به اصتلاح دفاع هنگام فرستادن ويديو مادر بمبها براي صدام تسميم گرفت که تهديد نامه اي براي دولت به اصتلاح صلح دوست آلمان بفرسته که اسم هامبرگر را هم اگر دولت آلمان از راه ديوانه واري که پيش گرفته برنگرده عوض خواهد کرد.

از خداپرستان و حقدوستان دنيا خواسته ميشود که براي طدفداري از دولت آزاد و انسان دوست آمريکا که نه فقط رفاهت مردم عراق بلکه آزادي از سلطه ديکتاتوري را برايه همه آرزو دارد٫ غذاهايي که اسمهاي فرانسوي٫ آلماني و روسي دارند نخورند و اگر ميخواهند بخورند اسمها را عوض کرده تا به اين گمراهان صرات المسطقيم بفهمانند که تنها راه حق راه دولت آمريکا است....


حالا شوخي بکنار. من وقتي ديدم با چه افتخاري اينها عوض کردن اسم را غالب مردم داشتند ميکردند از خجالت آب شدم که ابر قدرت دنيا که ما را ميخواهد به راه راست و آزاد کند کيا هستند... نميدونستم بگم خاک بر سر اونا يا بر سر من

عجب کسايي بالا سر ما هستند
به اميد روزري که به بالا سر احتياج نباشه و واقعاْ انسان شويم (نه فقط اسماْ)

آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر