ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۱

با سلام ...
آلبوم عکس برلين تا ۲۰۰۱ تکميل شد. با اينکه بالاي ۱۵۰ عکس است و اکثرا بيخود اما ايندفعه اول ميتوانيد کوچکشان را ببينيد.

چند عکس از هامبورگ ميتونيد بصورت اسلايد مشاهده کنيد.

و در جواب نظر ها . ميدونم سخت وقتي يکنفر به بت آدم توهين ميکنه ٫ اما بدون بدو بيرا گفتن بتشکني که کار دشواري هست سخت تر ميشه. ميدونم که در تاريخ شيعه به حسين حضرت و به يزيد لعنت ميگويند. اما تواريخي هم هست که از يزيد (لعنت الژوپيتر) به عنوان اميرالموئمنين و هنوز هم کساني هستند که او را حضرت صدا ميکنند براي اينکه در تاريخ سني او خليفه مسلمانان و پسران و نوادگان علي گمراهان بودند (يعني براي اکثر مسلمانان جهان).

حالا اين اثبات شيعه و سني به کنار و ديد من ناچيز ار تاريخ:
از ديد من اين يک دعوا خانوادگي بني قريش بود . قدرت ديني بعد از مردن پدر و پيري پدر بزرگ محمد به دست عمو هاي ايشان افتاد. محمد با يک تاکتيکي که چند هزار سال پيش در مصر بکار برده شد٫ که فرعون براي کم کردن قدرت روحانيون و بدست آوردن قدرت متلق گفت که خدايان دروغي بيش نيست و فقط يک خدا وجود داره . البته روحانيون بت پرست کشتنش و دين غبلي را سر کار برگردوندند.
محمد هم با ثروتي که از خديجه داشت يک تبليغ اول راه انداخت و بعد شروع به جنگ کرد و قدرت عموها و اکثر بتها را شکست و يکي از بتها عرب را به تک و خدايي خواند. گروه مقابل بعد از تسليم ديد که نه بابا اين خداي نامرئي بت بهتري از خدايان قبلي و با اين خدا ميشه دنيا را تسخير کرد و نه فقط يک قبيله. پرچم اين خدا را بدست گرفتند و با کمک مال و منالي که دوباره در خلافت عثمان جمع کرده بودند قدرت را از دست علي و بني هاشم گرفته و به برگردوندند به اصتلاح خودشون به صاحبشون يعني بني اميه . البته فرزندان علي سعي کردند که قدرت بازپس بگيرند و ميدونيم تا ۲۴ سال پيش نتونستند. البته اردن دست ريشه عربي نوادگان هاشم بعد از جنگ جهاني اول افتاد. اما ريشه ايراني دستخالي بود. خلاصه از زمان اجداد محمد تا حمله مغول و نابودي بني عباس اين بني طالب از قوم قريش از مکه شروع و تا اروپا و هند به کمک بت و شمشير حکومت کرد و هي بجان همديگر و مردم افتادند و اين عمامه سياهان را براي ما گذاشتند که هرگز از يادمون نره که عاقبت بتپرستي چيه و کيه ....

و به اين مجهول که پيغام گذاشته و از حرفش معلومه (آزاد رندگي کني آزاد نميميري. بدبختي بکش تا بري بهشت ....) يکي از گمراه کنندکان يا گمراه شدگان است ميگم. براي شما هتما پيامبران و امامان مفيد بودند که اگر اونها نبودند شما هنوز گاو و درخت و گوسفند و سنگ پرست بوديد و من و امثال من فوري قرباني بتهايتان ميکرديد....

هنوز اينهمه دين است و همه يکدندگي و مزخرفاتي را جدوآبادي براشون تعريف کردند باور و يکي مياد به من ميگه بکو عيسي پسر خداست تا نرفتي حهنم . اونيکي با اسرار تمام ميخواهد به من بقبولاند که بني هاشم مظلوم بود (مثل نوادگانش در ايران) يکي ديگه اسرار داره که اين شيعيان جهنمي هستند و هي حضرت يزيد ميگه و همه ديگران را دروغگو و خودشون را داراي تنها حقيقت ميدونند و سود فاييده اون بتفروشان را که ميدونم، اما شما چرا حرفشان را باور ميکنيد به شما چي ميرسه که شيعه و سني و مسيح و يهود و هندو و کفت و زهرمار و درد و بيدرمان و نميدونم ديگه چيو ... سنگشون و به سينه ميزنيد و زندگي خودتون و ما را جهنم و زندگي اين فريبکاران را به بهشت تبديل ميکنيد. خانومها و آقاييون از خواب بيدار شويد

به اميد بيداري همه
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر