ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۲

با سلام ...

تلويزيون

تلويزيون جمهوري اسلامي : تهاجم به عراق

تلويزيون آلمان (صاحب آلماني) : جنگ ضد عراق

تلويزيون آلمان (صاحب آمريکايي) : جنگ ضد صدام

تلويزيون گيله مردي (بيصاحب) : اشانم امرا گير بوارديدي برار....

فعلاْ

ادامه خبر:

کانال تلويزيون ( صاحب فعلاً آلماني اما بزودي فروخته به يک آمريکايي) : جنگ در عراق

تا بعد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر