ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۲

با سلام ...

تسليم و سکوت، تنها راه یا راه مناسب

“ فرناز! فكر مي كنم كه تمام زندگيم را تغيير خواهم داد. ديگر نخواهم نوشت. اين براي ما بهتر است.”


اين جمله آخر از سينا مطلبي يکي از ناراحتترين جمله ها است که خوندم. تسليم و سکوت در برابر بيداد براي هيچکي خوب نيست و نخواهد بود و هرکي فقط به زندگي بخور و بمير راضي است به نسلهاي بعد خيانت ميکند و دليل که امروزه بالاييها و سران سرمايه حقوقهايي که خونها و عرقها براش ريخته شد را نه تنها به ايران و کشورهاي ديکه نخواهد داد بلکه در کشورهاي که داده شده دارند پس ميگيرند همين طرز فکر است. تنها راهي که براي من و شما و همه مونده فرياد است و اگر سکوت را انتخواب کنيم برده داران و برده سازان پيروز ميشوند و واي به حال فرزندان مان و نسلهاي بعدي

يک مثال: در آلمان دانشگاه مجاني بود و کتب مدرسه هم براي همه رايگان. چندين دهه است که مردم سکوت را انتخواب کردند و هردفه که يکي از حقوقهايي که برايش زحمتها کشيده شد پس گرفتند و مردم ساکت موندند تا مبادا بيکار بشند و نتونند کرايه خونه و قسط ماشينشان را بدهند سران مملکت که نوکران سرمايه جهاني هستند پررو تر و جراتشان بيشتر شد و تا حدي رسيده که آموزش رايگان براي همه را کم کم از بين ميبرند. در همانموقع که ثروت اربابانشان روز به روز بيشتر ميشود از کارگران و کارکنان انتظار دارند که از حقوق خود صرفنظر کنند و پول کمتري بگيرند و در مجلسهاي به اصطلاح دموکراتيک غربي در زمان بيپولي (البته به قول خودشون) مزايا و حقوق خود را افرايش ميدهند و مردم که کاملا محتاج کارشان و وابسته به حقوق پولي هستند (براي قرضهايي که گرفتند تا احتياجات خود : انواع و اقسام وسايلي که کارخانجات غرب ميسازند برآورده کنند) بهشون داده ميشه سکوت را برگزيدند براي اينکه براشون بهتر بود يا بهتر بگم خيال ميکردند که بهتر است. امروز ميگويند که دانش آموزان بعضي کتابها را خود بايند بخرند و اگر سکوت شود فردا همه کتابها و پسفردا ....

و اين به اصطلاح نمايندگان مردم و در اصل نوکران سرمايه هر چندي يک بعد از ديگري از مزايا مردم به بهانه بي پولي (با اينکه روز به روز شکمهاي خودشون و شماره حسابهي ارباباشون پرتر ميشه) ازشون ميگيرند، و مردم در قبالشان سکوت ميکنند و نتيجه اش هم جهاني فاشيستي که يک عده برده پرور با اختيار تام براي من و شما تصميمها ميگيرند که صد در صد بهتر نخواهد بود ......
هوا ابري است و اگر تکان نخوريم و سکوت را برگزينيم بزودي تمام آسمان پر از ابرهاي سياه خواهد شد. هوا ابري است ......


هوا ابري است


بدانيد که تسليم شکست است و اشخاصي که تسليم نشدند و سکوت نکردند با اينکه کشته شدند و به زندان افتادند هرگز شکست نخوردند براي اينکه تا امروز و تا فرداها صدايشان به گوش هاي مردم خواهد رسيد مگر همه مان تسليم شويم و گوش و چشم و زبان خود را ببنديم که خوشبختانه من مطمعنم که همه ما را نميتوانند خفه کنند و يا بخرند و همه هم خود راه سکوت را انتخاب نخواهند کرد.....
اما چه لرزشي به اندام خودفروخته و جاهطلبانه زورمندان ميتوانيم بياندازيم اگر همه يکصدا فرياد بزنيم بس است و ما واقعيتي با عدالت ميخواهيم و به هيچ شرطي به اين زندگي کوتاه بخور و نمير تا در بستر پيري بميري راضي نيستيم ....

زندگي کوتاه است بياييد که پستش نکنيم.
سربلند باشيد و بدانيد که واقيعت را خودمون ميتونيم انتخواب کنيم و بسازيم و نبايد هر واقيعت را قبول کنيم و با آن بسازيم ....
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر