ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۲

با سلام ...

هروئين، طالبان، پاکستان - قسمت چهارم

امضا فايده دارد که هيچ، بلکه ضروری هست. شما با امضای خود نه فقط دلداری ميکنيد، بلکه سران ممالک نشان ميدهيد که فراموش کار نيستيد، از درخواستهای خود چشم پوشی نميکنيد، نشان ميدهيد که با سرنوشتی که آنها برای شما تايين کرده اند سازگاری نميکنيد، نشان ميدهيد که سر خود را زير لحاف نميبريد، نشان ميدهيد که آگاه هستيد، در جريان هستيد، نشان ميدهيد که ساکت نميمانيد، نشان ميدهيد که اميدوار هستيد، نشان ميدهيد که بی عدالتی را قبول نکرده ايد، و از همه مهمتر نشان ميدهيد که بی خيال نيستيد و اينکه برای شما فرقی نميکند که دولتی بلایی سر ديگران بياورد يا نياورد. امضا تومار ها اولين گام هست، نشانه بودن جمعی آماده خروش ، نشانه انسانيت هست. تا ما نشان ندهيم که انسان هستيم و از حقوق خود استفاده ميکنيم و خواهيم کرد، نميتوانيم خواهان حقوق بشر برای خود باشيم.

لطفاً و حتماً تومار را امضا کنيد --- http://www.petitiononline.com/Batebi/
دسيسهء ورلد ترد سنتر - قسمت چهاردهم
جنس بُنجُل عمو سام: هروئين، طالبان، پاکستان - قسمت چهارم
(...)
مسعود رهبر مقتول اتحاديه شمالی چند روز قبل از ترورش بدست القاعده (٩) در اخرين مصاحبه خود که با "Figaro" و "Rolling Stone" (مجله 10 سال 2001) گفت:

"طالبان به اندازه کافی ذخيره دارند تا اينکه دو تا سه سال ديگر هم صادر کنند. در حقيقت قاچاقچيان بزرگ بودند که کشت خشخاش را متوقف کردند و نه ملا عمر. آنها ميخواهند که قيمتها افزايش يابند. (...) طالبان 10% ماليات کشاورزی از زارعين ميگيرند. سپس يک نوع ماليات کارخانه وصول ميکردند: 180 دلار برای هر پاکت يک کيلويی، که بعد مهر رسمی ميخوردند. بعد ماليات فروش و آخرسر ماليات حمل و نقل وقتيکه کالا را با هواپيما اول به کابل و سپس به قندوز ميبردند. بدون مهر و اظهارنامهء طالبان هيچ پاکتی از مرز رد نميشد."

ما ميتوانيم مشاهده کنيم که دو غول تاريخ جديد، تروريسم و مواد مخدر، با هم مربوط و خانه ساخت هستند. که بهترين مثالها جريان "ايران-کنترا" و "پاکستان و افغانستان" هستند. شيره ای های دنيا در عرض 25 سال گذشته نه فقط برای سرمايه دار شدن يک گروه فاسد پاکستانی ، بلکه برای ساختن مکتب خانه ها و پرورش هزاران جنگجويان جهاد هم مورد استفاده قرار گرفتند. همش هم بخاطر مفاد عالی دولت آمريکا و دول جهان آزاد غرب به شوروی تا حد مقدور خسارت وارد کنند. بخاطر اينکه هيچ مجلس دموکرات دنيا نميتواند در ملع عام با همچين استراتيژيکی موافقت کند، چه برسد که مخارجش را تامين کند، برای همچين عملياتی به منبع درآمد ديگری نياز داشتند و دارند. بنا بر گفته آنداس فن بولو، وزير سابق پژوهش و فنون و دبير کشور برای دفاع، در کتاب خود دربارهء اعمال جنايی CIA (Central Intelligent Agency) و BND (Bundesnachrichtendienst سازمان اطلاعاتی آلمان)، پليس مواد مخدر DEA در 75% موارد بزرگ قاچاق مواد مخدر به سازمان های اطلاعاتی برخورد ميکنند که قاچاقچيان را تحت پوشش خود قرار داده بودند و جلوی پژوهش و تعقيب آنها را توسط پليس را ميگرفتند (۱۰).
ادامه دارد ...

(٩) يک نکته: مسعود تنها کسی که امکان داشت با مداخلهء مستقيم آمريکا در افغانستان مخالفت کند، بدست القاعده کشته ميشود. اين قتل بنغع کی بوده؟

(١٠) Andreas von Bülow ، "Im Namen des Staates",

مبنی بر مقالات ماتياس بروکرز

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر