ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۲

با سلام ...

اقليّت های قومی - قسمت دوم


Andreas von Bülow - In Namen des Staates
آندراس فُن بولو - به نام دولت (کشور)
Piper München Zürich


يک مثال ديگر کردها هستند که هنگام جنگ جهانی اول انگليس و فرانسه برای مبارزه با دشمن مشترک عثمانی به آنها قول يک کشور مستقل داده بودند. در سال ۱۹۱۸سر قول خود نماندند. از آن زمان تاکنون اين سرنوشت کردهاست که بعنوان اقليت در ترکيه، عراق و ايران زندگی کنند و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای همسايه و امروزه حتی آمريکا با موفقيت تحريکشان ميکنند. با تحت فشار قرار دادن گروه های کرد که با هم اختلاف دارند به نفع و بر ضد ترکيه، عراق، ايران، سوريه و شوروی استفاده ميشد و ميشود. جای تعجب نيست اگر اينجا سازمانهای اطلاعاتی مثل سيا و موصاد با پول، تعليم و اسلحه دست اندر کارند. در دهه هفتاد در بحبوحهء اختلافات مرزی ايران زمان شاه با عراق، سازمانهای اطلاعاتی آمريکا سالانه با ۱۶ مليون دلار به قسمتی از کردها کمک ميکردند، رزمندگان را تعليم ميدادند، آنها را مسلح کرده و در پيکار با بغداد همراهی ميکردند. تا اختلاف بين ايران و عراق تمام شد، پرداخت پول را قطع کردند و بدينوسيله هستی مادی و تا حد زيادی فيزيکی «مبارزان آزاديخواه» را نابود کردند. ايران ناگهان مرز های خود را برای عقب نشينی «شورشيان» بست، و اين عمل منجر به قتل هزاران مبارز شد و ۲۰۰ هزار آواره مجبور به ترک کردن کشور شدند (۳). وقتی در مورد وظيفه اخلاقی يک ابر قدرت مخاطب قرار گرفت، هنری کيسينجر معتقد بود، نبايد عملياتهای مخفی را با کار مبلغين مذهبی اشتباه گرفت (۴). هر قصد بعدی برای نجات متحدين جنگ مخفی توسط معامله يا قراردادی، قربانی سياست روزانه آن زمان شدند (۵).

ارتش عراق در سال ۱۹۹۶ ميلادی در استانهای شمالی بر ضد کردها اقدام نظامی کرد و بدينوسيله يک عمليات کردها که سازمان سيا با ۱۰۰ مليون دلار تامين مالی کرده و بر ضد صدام حسين در موضع قرار داده بود، منجر به شکست کرد (۶). فقط عدهء محدودی توانستند نجات داده شوند.

(۳) مقايسه شود با CIA The Pike Report page 17 & 196

(۴) Pike Report page 17

(۵) کميسيون پايک تمام ماجرا را يک اقدام بدبينانه ناميد.
198 CIA The Pike Report page

(۶) Spies Like Us, The Nation, 07.10.1996;
Andrea Böhm, CIA gegen Saddam: Viel Geld für nichts, taz, 16.09.1996;
R. Jeffrey Smith, CIA Abandoned Kurd Clients, NHT, 09.09.1996; NHT, 16.09.1996

ادامه دارد ...
ترجمه: آرمين گيله مرد

ويرايش: پانته آ

نکته جالب در اينجاست که چقدر آسان از «مبارزان آزاديخواه»، «شورشيان» و يا »تروریست« درست ميکنند!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر