ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۲

با سلام ...

اقليّت های قومی - قسمت سوم


Andreas von Bülow - In Namen des Staates
آندراس فُن بولو - به نام دولت (کشور)
Piper München Zürich


اينکه چطور تحريک و بازی دادن اقليت ها توسط سازمانهای اطلاعاتی ميتواند ناگهان برای سياست داخلی آلمان موثر بشود، مثال تاميلها، يک اقليت شورشی در جزيره سريلانکا، نشان ميدهد. اواسط دهه هشتاد هواپيماهای اينتر (Inter) و آاِروفلوت (Aeroflot، شرکتهای هواپيمايی بلوک شرق) تاميلها را به فروگاه شونه‌فلد (Schönefeld) در برلين شرقی می‌آوردند و از آنجا به برلين غربی برای درخواست پناهندگی قاچاق ميکردند. وقتی که هيجان عموم بخاطر تعداد زياد تاميلها که از مرز ميانشهری برلين، که در قسمت غربی کنترل نميشد، به آلمان فدرال می آمدند، شدت گرفت، شويبله (Schäuble) که در آن زمان مدير دفتر نخست وزيری بود، به شالک (Schalk)، همپای خود در آلمان شرقی گفت: «همه ميدانند و جزو اسرار به حساب نميايد که اتحاديه احزاب دمکرات مسيحی/ سوسيال مسيحی (CDU/CSU) مشکل حق پناهندگی را در تبليغات انتخاباتی بعنوان موضوع انتخاب خواهند کرد.» شويبله برای شالک بی‌پرده فاش ساخت: «اگر بتوسط اين ماجرا و شايد با حمايت آلمان شرقی موفق بشويم که سوسيال دموکرات ها را به تغير دادن قانون اساسی راضی کنيم، ميتوانيم با تغيير حقوق پناهندگی در آلمان فدرال، مشکل را حل نماييم.» جالبتر اينجاست که در سريلانکا موساد هم تاميلها را راهنمايی و مسلح ميکرد، هم دولتی را که بيرحمانه بر ضد آنها اقدام ميکرد. ايالات متحده به دولت اسلحه‌های ويژه برای سرکوبی شورش تحويل ميدادند، مخصوصاً هواپيماهايی که آهسته پرواز ميکردند، از آنها ميشد به شورشيان شليک و آنها را با ناپالم بمباران کرد. غير از اين به دولت سريلانکا مشاورين ويژه و سربازان مزدور معرفی ميکردند. سخن از لشکرکشی منظم برای قلع و قم کردن شده است. موصاد و سيا بايستی در اين عمليات با همديگر کار کرده باشند، برای اينکه گروه موصاد ميبايست مخفيانه از مرکز سيا کار خود را انجام ميداد. تاميلها به هندوستان، در جايی که آنها يک اقليت مهم منطقه ای به شمار ميايند، دسته جمعی فرار ميکردند. گزارش ميدهند که در آنجا هم سيا اقليت را به شورش بر عليه دولت مرکزی تحريک ميکرد (۷) (فقط دقت کنيد که اول به دولتی کمک ميکنند تا مردم خود را سرکوب کند و فراری دهد و بعد در کشور ديگر از اين فراريان برای تضعيف دولت استفاده ميکند. آرمين). در آلمان بالاخره برای تغيير حق پناهندگی مورد استفاده قرار گرفتند.

جديدترين مثال برای سوءاستفاده از اقليتها، قتل عام توتسی ها و هوتوها توسط يکديگر در رواندا و بوروندی هست که در آنجا فرانسه و آمريکا با کمک اقليتها و سربازان مزدور از آفريقای جنوبی و صربستان بر سر نفوذ، نفت، طلا، مس و مواد اوليه ديگر آفريقا يک جنگ مخفی راه انداخته اند (۸).

از زمان رايش سوم (قلمرو سوم) اين مثالها وجود دارند: استفاده منظم و اصولی از اقليت ها برای همکاری با ارتش و اس‌اس در تمامی شوروی و اروپای شرقی، هدايت اقليت های آلمانی در چکسلاواکی سابق. هنلاين (Henlein) رييس آلمانی‌های سودت (Sudetendeutsch) بعنوان عضو اس‌اس برای مقابله بدون مصالحه با اکثريت چکی نگه داشته شده بود که سرانجامش تصفيهء قومی ناحيه بعد از شکست آلمان بود. تاريخ در فن کاربرد قدرت از يک طرف و تسلط، چه پارسی، رومی، بريتانيايی، فرانسوی، آلمانی و يا در حال حاضر آمريکايی، از طرف ديگر تکرار ميشود. ابزار سرويس های مخفی شبيه هم ميمانند. نتايج هم تا امروز حساب شده هستند.

(۷) مقايسه شود با: Ben-Menache, Profits of war, page 318.
همچنين Ostrovsky, Geheimakte Mossad, seite 53
همان کتاب صفحه ۱۷۲: عمليات موصاد از ميان يک ايستگاه سيا و با همکاری يک هيئت اعزامی آمريکايی برای سعی در ربودن رهبران تاميل با مأموريت دولت سريلانکا. عنوان انگليسی کتاب: The Other Side of Deception

Richard Greenberg, Sri Lanka Lurches Toward Civil War, The Nation, 30.11.1985; Washington Times, 22.10.1994 : سربازان مزدور انگليسی، که قبلاً جزو واحد ويژه ارتش بريتانيا (S.A.S Special Air Service) بودند، ارتش دولتی بيرحم را دربارهء شيوه های «لازم» شکنجه تعليم ميدادند.

تاميلها يک گروه ده هزارنفره را در لبنان تعليم دادند که خرجش را که پرداخت نامعلوم است. دربارهء تأمين مخارج توسط قاچاق هروئين مراجعه شود به:
Sri Lanka: The Tigers and Heroin Money, The Drug Dispatch, No. 64
India: The Tamil Nadu Connection, The Drug Dispatch, No. 69

(۸) زمينه سازمان سيا در نيمه دوم دهه ۷۰ ميلادی
?Rene Lemarchand, The CIA in Africa: How Central? How Intelligent
Alex Beam, Kissinger, Upstairs-Downstairs, The Nation, 15.10.1977


ترجمه: آرمين گيله مرد
ويرايش: پانته آ

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر