ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۲

با سلام ...

پول، پول را تميز ميکند - قسمت دوم

نيويورک تايمز (۲) چندی بعد از فاجعه يازده سپتامبر گذارش داد که يک گروه از آنان، بانکدار و صنعت داران بزرگ، با بوش ملاقات کرده و ضد قوانين-ضد-پولشوری که قرار بود در قانون-ضد-ترور برداشته شود جبهه گرفتند: اين قوانين به "توانايی رقابت بين المللی" ما لطمه ميزنند. اما دليل اصلی اين هست که سودی که از پول تميز ميکنند ۵ تا ٪۱۰ هست اما سالانه ٪۲۵ از پول کثيف را بجيب ميزنند. و در دنيای که پول و سود مهمترين چيز شده است، مسلم هست که راهزنان و جنايتکاران سود کلان آور بايد بيگناه بمانند.

فقط زنجير تفکری نيست، افکار پارانويا نيست، يک فرضيه مشکوک دسيسه نيست، بلکه يک حقيقت مشخص هست که سيستم مالی اين دنيا با کمک واژه "اسرار بانکی" يک دسيسه واقعی را ميپوشاند، ترويج و ترقی ميدهد و با تمام قدرت خود ازش دفاع ميکند و اين شبکه دسيسه کارانه هست که داد و ستد مخفی مالی مافيا، مفسدين حکومتی و مالی و تروريستها را ممکن ميسازد. فاجعه يازده سپتامبر بهترين فرصت بود که اين شبکه را تحت فشار قرار داده و جلوی خيلی از جنايات را گرفته، اما برای اينکار احتياجی نبود که افغانستان را بمباران و اشغال کنند و با اشغال عراق هم نخواهند توانست جلوی خشونتی که سود پرور هست بگيرند بلکه ميبايست بانکهای باهاما و جزاير کوچک ديگر و سوييس و امثال آنها را تحت کنترل عمومی قرار دهند و مسئولينشان را در آمريکا و اروپا دنبال کنند. اما چونکه اين اتفاق نمي افتد، مامورين تجسس با رد پول نميتوانند مجرمين را شناسايی کنند.

ميماند رد مجرمينی که دولت آمريکا به عموم معرفی کرد. از همان اول شک بود که همچين عمليات بزرگی را نميشود بدون اينکه سازمانهای اطلاعاتی متوجه شوند، آماده کرد و انجام داد. مدرک هايی (قرآنی که فراموش شد، دستور عمل مرموز و ...) هم که شک ها را بيشتر کردند. اگر هم گذارش تايمز اف اينديا (Times of India) (۳) در مورد اخراج کردن رئيس سازمان اطلاعاتی پاکستان يک ماه بعد از فاجعه حقيقت داشته باشد – اودستور داد که صد هزار دلار به حساب محمد عطا واريز شود – ما شاهد يک بازی و دسيسه سازمان اطلاعاتی و امنيتی هستيم که باعث ميشود استاد پيری هم مثل جون له کری (John le Carré) (۴) شاخ در مي آورد.

بعد ازاينکه وال استريت ژورنال (Wall Street Journal) (۵) هم گذارش تايمز اف اينديا را بدون مغايرت نقل قول کرده، امکان اينکه گذارش به حقيقت نزديک باشد زياد هست. ژنرال محمود احمد فقط مدير Inter-Services-Intelligence ( ISIسازمان امنيتی شبهه گشتاپوی پاکستان با بيش از صدهزار نفر پليس مخفی) نبود، بلکه يکی از معماران ارتشی کودتايی که ژنرال مشرف را بر مسند قدرت نشاند هم بود. اف بی آی با کمک سازمان اطلاعاتی هندوستان ثابت کرد که ژنرال احمد با ربايندگان يک هواپيمای مسافربری هندی در سال ۱۹۹۹ تماس داشت. او بايک مسلمان افراطی و نزاع طلب با مليت بريتانيايی بنام عمر شيخ که با دو همرزم از زندان هند برای تعويض با مسافران هواپيما آزاد شد تا يک شغل والا در سازمان امنيتی پاکستان بگيرد. عمر شيخ بود که پول را در ماموريت ژنرال احمد به حساب عطا واريض کرد.

حال اگر عطا و همراهان يک تيم متخصص "جهاد" (۶Jihad Inc. - Made in USA) بودند که يک مامور والای سازمان اطلاعاتی پاکستان، که با کمک آدمربايان آزاد شده بود، آنان را هدايت ميکرد و به انان پول ميداد، فقط يک سوال ايراد ميشود، آيا اين کار با يا بدون کمک برادر بزرگ ISI که سازمان سيا باشد، انجام شد.

خلاصه هنگام دولت آمريکا بخاطر واريض کردن پول از طرف پاکستان آنچنان که بايد ناراحت نشد!

(۲)http://www.nytimes.com/2001/10/17/national/17MONE.html?todaysheadlines

(۳)http://www.timesofindia.com/articleshow.asp?art_id=1454238160

(۴)http://www.faz.de

(۵)http://www.opinionjournal.com/best/?id=95001298

(۶)http://mitglied.lycos.de/gilemard/doc/conspiracy13.pdf

مبنی بر مقالات ماتياس بروکرز

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر