ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۳

با سلام ...

درس در دموکراسی موجود

یا بقول بعضی از دوستان که هرچی وجود دارد خیال ميکنند واقعیتی هست که نميشود تغييرش داد: دموکراسی واقعی و ظاهرا حقیقی

اينجانب، آرمين گيله مرد ميخواهد آرايش مو خود را عوض کند. بخاطر این چند مدل مو (کليک کنيد!) به نمایش گذاشته. تا اينجانب وقت بکند تا موی خود را بزند، شما میتوانيد به مدل های مختلف رای دهید.
اگر رای شما با مدلی که من برای خود انتخاب کنم یکی بود، که شما دموکراتهای بسیار خوبی هستید و آینده ای عالی در این دنیای امروزه، دنیای خودفریبی و عوامفریبی و خودستایی دارید و چه خدا بخواهد و نخواهد شما زندگی راحتی خواهید داشت و اگر بیرحم باشید حتی به مال و منالی هم خواهید رسید.
اگر رای شما با مدلی که خود انتخاب خواهم کرد یکی نبود، که باید بروید روبروی رسانه های گروهی بشينید تا مغزهای شما حسابی شستشو خورده و توبه کنید که دیگر رای اشتباه نخواهید دادد تا مردم شما را ببخشند و برای شما دعا کنند تا دفعه دیگر به کجراهه نروید.
اگر که رای ندید که خود دانید، کافر، منافق و ضد دمکرات هستید و تمامی بدبختی هایی که سر ما بیاد تقصیر شما خواهد بود. ارتش آزادیبخش آمریکا شما را بمباران وسپاهيان جان برکف قم حوری شما را بزندان اوین انداخته و قضات کامل و والای ولیه فقیه شما را به شلاق، کار با اعمال شاقه و حبس ابد و اعدام محکوم خواهند کرد. البته ممکن هست که اول شلاق بخورید و بعد چندسالی با اعمال شاقه کار کنید و بعد آمریکا اوین را بمباران کند و سپس بدن تکه تکه شما را بدار بزنند.

آرمین گیله مردتجمع معلمان انقلابي در مشهد ; معلمان مشهد عليه خصوصي سازي و سرمايه داري شعار دادند
معلمان انقلابي مشهد از ساعت 8 صبح جلوي اداره كل آموزش و پرورش دست به تجمعي اعتراضي زدند . از ساعت 10 صبح بر تعداد معلمان افزوده شد . جمعيتي بالغ بر 300 نفر جلوي اداره كل واقع در نزديكي ميدان شهدا تجمع كرده بودند به طوري كه جلوي عبور و مروراتومبيلها را به داخل اداره آموزش و پرورش گرفته بودند . تعداد زيادي از عوامل اطلاعاتي و معلمان بسيجي در بين جمعيت بودند كه جهت شناسايي معلمان و برهم زدن اعتصاب به محل آمده بودند . پاركينگ شهرداري در مقابل اداره كل مملو از ماموران نيروي انتظامي بود كه به حالت آماده باش براي سركوب معلمان بودند . ابتدا معلمان خواستار حضوز ملكي رئيس آموزش و پرورش خراسان و پاسخگويي او شدند . اما عده اي ازنما ينده هاي خائن فقط اقدام به آرام كردن معلمان كردند . اما معلمان با پيگيري خواسته هاي انقلابي خود اعلام كردند همچنان به اعتصاب ادامه ميدهند و در صورتي كه رژيم اسلامي عقب نشيني نكند و از مفتخوريهاي خود كم نكند امتحانات خرداد ماه را برگزار نميكنند و مدارس را به طور كامل تعطيل ميكنند . اما حتي با عقب نشيني رژيم اسلامي معلمان دست از مبارزه نميكشند و تا سرنگوني رژيم اسلامي و پيروزي انقلاب مدرن و ضد سرمايه داري وضد فاشيسم آرام نحواهند نشست . اين حركت تازه شروع كار است . به اميد پيروزي انقلاب مدرن

اتحاديه دانشجويان مبارز در مشهد و كميته معلمان انقلابي مشهد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر