ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۳

با سلام ...

توضیح کوتاه در مورد جنبش عدالت اجتماعی در اروپا

هدف این است که تا دوسال ديگر جنبش جهانی یا حداقل کل اروپا را دربرگيرد. تقاضا این هست که ثروت و مال و منال به اندازه کافی وجود دارد اما حرص و بیدادگری باعث شده که يک عده کم خیلی و عده زیادی چیزی ندارند و آنمیان هم عده بیشماری برای حقوقی کمتر از حقشان زیادی کار ميکنند.
البته گروهای مختلف هستند که نقشه های مختلف برای برقراری عدالت اجتماعی دارند اما اکثرا همه بین الممل هستند و برخلاف محافظه کاران اروپایی (چپ و راست) برین عقیده هستند که تمامی مردم دنیا حقشان آزادی و رفاه هست و نه فقط مردم حرف گوش کن اروپا که نمایندگانشان از دیکتاتورهای جهان حمایت میکنند.
تقسیم ثروت و قدرت تنها راه برقراری عدالت اجتماعی. یعنی اینکه همه یک حقوق اساسی برای یک زندگی آبرومندانه بگیرند و بنا به زحمت وفعالیت و عملکرد شخص درآمد بیشتری بگیرند و نه امروزه بنا به پارتی یا ثروت و قدرتی که بعضی دارند ثروتمندتر میشوند یا با گرفتن باج و خود و وطنفروشی به ثروت کلان ميرسند و اکثریت برای زندگی آبرومندانه باید خیلی زحمت بکشد.
برای مثال چونکه بابات پولدار و قدرتمند هست، توی بیسواد و دیرفهم به دانشگاه های یل و هاروارد که معروف هستند راه پیدا میکنی و بعد رئيس جمهور ایالات متحده هم میشوی و ...


کمی در مورد اولین دوئل تلویزیونی "ابرمردان" دنیا:
کری: هيچی نگفت بغیر از اينکه نقشه های بهتر از بوش برای همه چیز و همهء مشکلات دارد.
بوش: در عمرم اینهمه مذخرف نشنیدم. البته اون هم نقشه ها دارد و نقشه ای را که توضیح داد (؟؟؟؟ فقط گفت که میخواهد آمریکایی در اطمینان زندگی کند و با ترور مبارزه کند ...؟؟؟؟ ترور؟؟؟؟) را پیاده کند.


بالاخره لبخند بر لب چماقداران برلین برگشت:
اینی که تعریف میکنم بعنوان شاهد و انچیزی که با چشم خودم دیدم دارم تعریف میکنم.
شنبه نزدیک پنجاه تا هفتاد هزار نفرد در برلین جمع شدند. تظاهرات داشت به پایانش میرسید که سه تا چهارتا جوجه چندین عدد تخم مرغی که توش رنگ بود بطرف دفتر یکی از شرکتهای بزرگ پرت کردند و در رفتند. بعد از دو تا سه دقیقه ناگهان پلیس نیمه مجهز به جمعیت یورش برد و قبل ازینکه دوربینها آماده باشند نثار چندین نفر مشت و لگد کرد و چنان زد که یکی ناگهان پرچمش را بطرف پلیس پرتاب کرد، که البته به کسی نخورد. این بهانه قرار شد و چندین گروهان دیگر اضافه شدند و مردم هم که نمیخواستند عقبنشینی کنند دوباره مشت و لگد نثارشان شد که بعضی هم جواب دادند. چند خانم مسن و یکی و دوتا پیرمرد رفتند مابین پلیس و جوانان که از ضدوخورد جلوگیری شود که خانمی کتک خورد و مرد مسنی و مو سفیدی به بهانه زدن یک پلیس دستگیر شد و تا آخر شب پلیسها بدنبال اون چندنفری که جواب مشت را با مشت داده بودند گشتند که پیدا نکردند.
رسانه ها: در پیرامون تظاهرات بخاطر پرتاپ بطریها بطرف پلیس و پرتاب تخم رنگی به طرف دفتر شرکتی، کشمکش شد.
از اول تا آخرش من بودم، چند وروجک تخم رنگی پرتاب کردند و در رفتند و بعد از یورش و کتک کاری پلیس، یکی پرچم و چوبش را بطرف آنان پرتاب کرد که به کسی نخورد و چندین نفری هم با مشت و چوب جواب پلیس را دادند و از خود دفاع کردند.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر