ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۴

با سلام ...

یک مسئله علمی و برایم جالب

اینکه اگر در ژنتیک جانوران دستکاری کنیم میتوانیم شکل و شمایل و خصوصیات عوض کنیم میدانم. اینکه اگر جانوری ضربه مغذی بخورد معلول میشود یا اینکه ارگان و آلتی دیگر رشد نکند یا معمولی هم رشد نکند، میدانم.
اگر میخواهیم شکل و شمایل و مزه گیاهی را عوض کنیم باید ژن ها را دستکاری کنیم یا با گیاهی دیگر پیوند بزنیم (که همان تغییر ژن بدون کمک از آزمایشگاه هست) هم فکر کنم همه قبول داشته باشیم.
اما اینکه گیاهی ضربه بخورد و شکل و شمایل عوض کند نشنیده بودم تا دیدم و نزدیک هست بدون اینکه به ژن خودم دست ببرم، تغییر قیافه دهم و شاخ دربیاورم.
کاکتوسی خریده بودم.
Image hosted by Photobucket.com
این کاکتوس رشد کرد و خوب هم رشد کرد.
Image hosted by Photobucket.com
تا اینکه روزی از بالکن چند طبقه به پایین افتاد و رفتم برداشتم و برگهایی شکسته و جدا شده را بدور ریختم و بقیه را دوباره کاشتم تا شاید زنده بماند و هینطور هم شد. زنده ماند که هیچ بلکه به شکوفه برگ های تازه هم ادامه داد. اما از آن به بعد شکل برگها فرق کرده
Image hosted by Photobucket.com
همه میدانیم که اگر ضربه محکمی به مغز جانوری بخورد و ان زنده بماند به احتمال زیاد شکل (اگر هنوز در سن رشد هست) و خصوصیات و توانش عوض میشود و تقلیل پیدا میکند. اما تاقبل ازین سقوط نشنیده و ندیده بودم که گیاهان هم با ضربه میشود تغییر داد!!!
اگر یکی از دوستان درین مورد فرضیه ای ، پژوهشی میشناسد، لطف کند اسم (کتاب) یا آدرسی(اینترنت) معرفی کند

با تشکر
عکسهای تازه در آلبوم گل
و در آلبوم برلین ۲۰۰۵ماده23

1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.

3-هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

4-هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

در آلمان نزدیک بود این ماده و حق بشری پیاده شود که بلوک شرق سقوط کرد و خطر مساوات و حقطلبی ازبین رفت و حقوق بشر فقط واژه ای برای اشغال و بهانه ای برای جنگ شد. حتی نخست وزیر به اصتلاح سوسیال دمکرات آلمان چندی پیش فرمودند: هرکی هرجا و هرکاری برایش پیدا شد باید انتخاب کند و با کمک مدیر یکی از شرکتهای بزرگ هم اصلاحاتی به راه انداخت که اگر کسی بیکار شد، مجبور باشد برای ساعتی یک یورو کار بکند.
میدانم در خیلی از نقاط جهان کارگران روزی هم یک یورو نمیگیرند، اما وقتی اینجا به عقب برمیگردد چه آینده برای نقاط دیگر؟؟؟؟

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر